W oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), na organach administracji spoczywa obowiązek publicznego udostępniania danych o wykazie dokumentów dotyczących środowiska i jego ochrony.

Wyszukiwanie i udostępnianie wspomnianych dokumentów odbywa sie poprzez tzw. karty informacyjne. Umożliwiają one dostęp do wykazu wnioskodawców, złożonych wniosków i wydanych decyzji.

Wzór kart informacyjnych określony został aktami prawnymi: